ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ

ᐃᓕᔭᐅᔪᖅ: ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ

ᒥᐊᕆᔮᓐ ᒫᐃᒃ
867-473-3121
ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂᑦ

ᓇᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖓ?

ᐅᑉᓗᖅ ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ
ᓂᕈᐊᕐᖕᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᑦᓂᕈᐊᕐᖕᓂᕐᒃ ᐅᒃᑑᐱᕆ 23, 2023-ᒥ 9-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᐊᑕᒍᔪᒃ ᐃᓕᓴᕕᒃ
ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᖅ ᐅᒃᑑᐱᕆ 16, 2023-ᒥ 12-ᒥᑦ ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓇᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᐊᑕᒍᔪᒃ ᐃᓕᓴᕕᒃ
ᐅᕐᓂᒍᑎᔪᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 16, 2023-ᒥ 9-ᒥᑦ 11:30-ᒧᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ


ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ

ᖁᒧᐊᑐᒃ, ᓯᑎᕕ

ᒪᐃᒃ, ᓕᓐ ᒦᑲ

ᑯᓂᓕᐅᓯ, ᑍᕕᑎ

ᕿᓚᕝᕙᖅ, ᓰᓚ

ᐃᓱᓗᑕ, ᔦᑯ

ᓇᐅᔪ, ᑍᕕᑎ

ᐅᐃᓐᓱ, ᑯᐊᕙᓐ

ᕕᐅᑭ, ᒪᑯᓯ

ᐊᓕᕙᖅᑕᖅ, ᔮᓇᔅ

ᔭᖕ, ᑎᓕᐊ

ᐊᓕᑲᑐᑐ, ᔪᓚᐃ

ᓚᐃᖑᕆᔅ, ᔭᓂᓴ

ᓇᐅᔪᖅ, ᒫᑎᐅ

ᑕᒡᓚ, ᑭᐅᕆᓐ ᒪ.

ᒪᐃᒃ, ᓕᓐ

ᐊᓕᕙᖅᑕᖅ, ᔩᓂ ᑳᓚᐄ

ᐱᑦᓯᐅᓛ, ᐅᓘᓯ

ᕿᓚᕝᕙᖅ − ᐃᕕᒃ, ᔪᐋᓇ