ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑭᓇ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒋᕙᕋ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ?

ᖃᐅᔨᒪᓕᕈᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᓂᒋᔭᐃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖕᓄᑦ ᓄᓇᙳᐊᖅ -ᒥᑦ. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐊᑎᖓ ᑕᑯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᒋᐊᕐᕕᐅᔪᖕᓇᕐᒪᖔᑦ.