ᖃᓄᖅ ᐅᕙᒻᓅᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᓯᐊᙳᕈᖕᓇᖅᐸᒃᑲ?

ᐊᓯᐊᖑᖅᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ, ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᐊᓯᐊᙳᖅᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓯᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎ ᖃᕆᑕᐅᔭᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ. ᐊᓕᓚᔪᒧᐊᓕᕐᓗᒍ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ.