ᓱᓇᐅᕙ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ?

ᓂᕈᐊᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.  ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ 22-ᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑕᖃᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ.  ᐊᑐᓂ ᑭᒑᖅᑐᐃᑉᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖓᓐᓂᑦ.  ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ:

  1. ᓂᑉᓕᐊᔾᔪᔾᔨᔨᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖓᓂᑦ.
  2. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᖅᑲᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓅᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖓᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᑦᑎᐊᖅᖢᓂᐅᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᖢᒋᓪᓗ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖏᑦ.  ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᖏᓐᓂᒃ  ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᑦᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ, ᐱᖃᑖᒍᑦ, ᑐᓴᐅᒪᑎᒃᑭᑉᓗᒋᑦᑕᐅᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᖓᑦᑕ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᐅᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖓᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ -ᒥᑦ.