ᐃᓕᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅᑕᖃᓚᐅᖏᒻᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᑦ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ

 

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ

ᐃᓕᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ:

ᒥᑭ ᐃᒃᑲᕐᕈᐊᓗᒃ

ᓯᐅᓚ ᑲᓗ

ᑳᓚ ᐆᔪᑯᓗᒃ

ᐊᓖᓴ ᐸᐅᓗᓯ

ᑕᒍᕐᓇᖅ ᖃᕙᕙᐅᖅ

ᑖᒥ ᑕᑕᑯᐊᐱᒃ

 

 

ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ

ᐃᓕᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐃᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ:

ᓇᓐᓯ ᐊᕆᐊᒃ

ᕂᒥ ᐃᓪᓚᐅᖅ

ᑎᐅᕆ ᑲᓪᓗᒃ

ᕇᑕ ᕿᓚᖅ

ᔦᑯ ᐊᐸᒃ

 

ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ

ᐃᓕᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ:

ᒥᐅᕆᔭᓐ ᕿᔪᑕᖅ