ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐱᐅᒃ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᖅᑕᐃᓕᓂᐅᔪᖅ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᐱᖔᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᓴᙱᔪᑦ?  ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᓕᖅᑐᖅ ᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓇᔭᖅᑐᖅ

(a) ᐊᔪᕐᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᓂᖅ, ᓂᐅᕕᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᓴᙱᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ; ᐊᒻᒪᓗ

(b) ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ ᐃᓅᑉ ᓂᐅᕕᕈᖕᓇᖅᑕᖓᓄᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ 7 ᐅᑉᓗᐃᑦ ᓈᓐᓂᑕᒫᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋ

(i)  ᓯᑕᒪᑦ ᓖᑕᓂᒃ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ

(ii)  9 ᓖᑕᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᕕᕗᐊᕆ 18, 2019-ᒥᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᕝᕕᖓᓂᑦ 10-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019-ᒥᑦ ᕿᑎᒡᕕᖕᒥᑦ 10-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ

ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓂᐊᕈᕕᑦ ᔭᓄᐊᕆ 28-ᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕕᕗᐊᕆ 4-ᒥᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᔾᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᑦ.