ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019)  -.

ᕕᕗᐊᕆ 25-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐱᐅᒃ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᖅᑕᐃᓕᓂᐅᔪᖅ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᐱᖔᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᓴᙱᔪᑦ?  ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᓕᖅᑐᖅ ᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓇᔭᖅᑐᖅ

(a) ᐊᔪᕐᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᓂᖅ, ᓂᐅᕕᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᓴᙱᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
(b) ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ ᐃᓅᑉ ᓂᐅᕕᕈᖕᓇᖅᑕᖓᓄᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ 7 ᐅᑉᓗᐃᑦ ᓈᓐᓂᑕᒫᑦ ᐃᒪᓐᓇᑎᒋ

(i) ᓯᑕᒪᑦ ᓖᑕᓂᒃ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ
(ii) 9 ᓖᑕᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ.

ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖓᓂᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇ:

  ᖃᑉᓯᐅᓂᖏᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ
 ᐄ 135 46%
  ᐋᒃᑲ 160 54%
ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ 2  
 ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ 295 100%

 

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ-ᒥᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1.855.844.5488 
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᒍᑎᖏᑦ: kbell@gov.nu.ca

 

                                                                       -30-