ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑐᑦ

ᓵᐸ, ᑭᒍᑎᑲᔪ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒋᕙᓐ, ᑐᓇᓚ

ᑭᓛᐱᒃ, ᖁᐊᓴ

ᐃᓴᓗᒃ, ᐋᓕᔅ

ᒪᐃᓐ, ᔨᒥ

ᑭᐸᓐᔅ, ᔭᐃᓴᓐ

ᖁᒃᓱᒃ, ᐄᑯᒃ

PRICE, Darren

ᑳᔅᑭ, ᓇᐃᑕᓐ

ᐊᑉᐸᕐᔪᐊᖅ, ᑲᖦᖤᒃ

ᐃᓚᐃᑐ, ᐃᕙ

ᐅᕕᖓᔭ, ᑍᕕᑎ

ᐊᑐᔅ, ᐋᑕᒥ

ᐊᑕᖓᓚ, ᐊᒃᖤ

ᐊᒪᕈᖅ, ᐊᑯᐃᓚ

ᐊᑭᓚᒃ, ᒪᐃᑯ

ᑐᑐ, ᓯᒪᐃᓚᑦ

ᐃᒃᓯᒃᑖᕐᔪᒃ, ᓯᕚᓐ

ᑕᐸᑕᐃ, ᑭᓐᓇᖅ

ᐳᑐᒍᖅ, ᓴᓗᒧᓂ

ᒪᐅᑕᕆ’ᓈᖅ, ᒪᐃᑯ

ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᒍᕋᐃᔅ

ᐃᑎᑉᓗᐃᓇ, ᑎᐅᕋᓐ

ᑕᑉᑑᓇ, ᓯᑕᕙᓂ

ᔪᐃ, ᐸᔅᓯ ᕼᐊᐅᒥᒃ

ᐊᒃᓇᕕᒐᒃ

ᓛᖕᒋᐅᓪ, ᑕᐃᓇ

ᒋᓕᔅ, ᓵᓐᑎ

ᑐᕇᓐᑲ−ᑯᕈᒃᔅ, ᔮᑯᕆ

Nuluugiik

ᐅᐊᓕᓂᔅ, ᐴ

ᐸᓪᕕᐊᓗᒃ, ᐅᐃᓕᐊᒻ

ᐅᐃᓪᑳᒃᔅ, ᐅᐃᓪᕗᕆᑦ

ᓯᒃᑳᓚ, ᒋᑕᐃᓅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐱᑦᕗᑦ, ᐃᕙᓐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑲᓪᓗᒃ, ᐃᑦᑎ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓴᒻᒧᖅᑐᖅ, ᑐᕆᐊᓇ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒥᒥᐊᓕᒃ, ᕙᓂᓱ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐃᓴᓗᒃ, ᓴᓕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐃᐱᐊᖅ, ᓖᓯ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑲᐅᑐᖅ, ᒍᐊᑕᓐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐸᓕᑦᑐᖅ, ᒨᓴ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐋᐸᒃ, ᓈᑕᓇᐃ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓇᑦᓯᖅ, ᓘᓯ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓇᑯᓚ, ᐅᐃᓕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᖑᑎᐊᓗᒃ, ᒫᓕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᔅᐊᑉ, ᑯᕆᔅᑐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑕᑭᕈ, ᑲᓇᔭᖅ

ᓯᓕᔪ, ᓱᓴᓐ

ᐳᑐᒍ, ᑲᓕ

ᐊᓪᓚᒃ, ᐃᑦᕿᓕᖅ

ᕿᑦᓱᐊᓕᒃ, ᓴᓗᒥ

ᐳᐊᑕ, ᕼᐊᐃᑭᓚᖅ

ᑐᖏᓕᒃ, ᖃᖓᑕᖅ

ᓯᒃᓯᒃ, ᑕᐃᕕᑦ

ᖃᓗᑦ, ᐊᓚᓐ

ᐅᓕᑲᑦᑕᖅ, ᐳᐊᓗᒃᑲᖅ

ᐊᒡᓗᑲᖅ, ᕗᐃᓕ

ᐊᐆᑐᑦ, ᓯᑕᕙᓂ

ᐸᐃᒡᓕ, ᕕᓪᕗᕆᑦ

ᐊᓄᒡᑲᖅ, ᓂᓚᐅᓚᖅ

ᑭᒍᑦᑕᖅ, ᓲᓯ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᐅᓚᓗᒃ, ᐊᕐᓇᕈᓗᖑᐊᖅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒪᒃᐸ, ᐄᕙ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᐅᑦᓚᓗᒃ−ᐅᐊᑦᔅᑰ, ᓔᓴ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᖃᐱᒃ, ᔨᒥ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐅᔭᕋᒃ, ᓯᓚᔅᑎᓄ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᑕᒍᑦᑕᓗᒃ, ᐃᐊᑦᕗᑦ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑎᐋᓐ, ᓵᓐᓵᓐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑰᓕ, ᐊᒫᓐᑕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒪᒃᑭᒃ, ᓗᕐᔪᕐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒪᓕᑭ, ᔭᑯᐱ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐅᑦᑐᒋᒃ, ᓯᓕᓇ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑲᑦᐅᒃ, ᒫᑦᑎᐅ

ᓯᒥᑦ, ᑭᒻ

ᑲᐃᐅᓪ

TILLEY, QAPUK ᖃᐳᒃ

ᓇᑕᖅ, ᓴᐃᒪᓐ

ᕋᔅ, ᕆᐱᕋᓪ

ᐊᒪᕋᐸᓚ, ᓱᐊᐃᓂ

ᑯᓄᒃ, ᒥᑐᓴᓕ

ᓯᑏᕙᓐᓴᓐ, ᕉᒪᐃᓐ

ᐃᔨᓂ, ᑲᒦᓕᐃᔅ

ᓚᒐᓯ, ᑖᓂᐊᓕ

ᒪᑲᐃ, ᓗᐃᔅ ᕙᑭᓇᕐ

ᐊᓇᕈᐊᖅ, ᔮᒃ

ᐸᒪᐅᑎ, ᕼᐅᕈ

ᐃᑦᑐᓗ, ᑎᐅᕆ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓚᐃᑕ, ᒥᐊᓕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐱᑦᓯᐅᓚ, ᑎᐅᕆ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐋᓚᓐ, ᐊᓚᓱᒃ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑭᐊᓕ, ᑲᓖᕙ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐅᐃᑭᓐᓴᓐ, ᐊᓐᑐᕆ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐄᒪᓐ, ᒥᐊᓕᐋᓐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐲ, ᑯᒫᕐᔪᒃ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐅᐊᕐᑕ, ᐃᑦᑐᖓᑦ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᓱᓇ, ᓵᓗᒧᓂ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐃᑎᓪᓗᐃ, ᔪᐊᓂᓯ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐃᔨᓯᐊ, ᔨ. ᐃᔨᓯᐊ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑎᕙᕆᐊ, ᒋᑐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐃᓴᑲ, ᐸᕕᐅᓚ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᕿᐅᓇᖅ, ᑲᓄᑎ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᒪᐅᑎᓐᓄᐊᖅ, ᓂᑯᓚ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒪᒃᒪᓐᓇᒥ, ᓇᐃᑏᓐ

ᕉᑎᒃ, ᓘᕆ

ᑕᐃᐸᓇ, ᓘᓯ

ᑯᓕᒃᑖᓇ, ᐊᐃᓐᔪᓪ

ᑕᐃᐸᓇ, ᓛᓴᓇ

ᐸᓂᐅᔭᖅ, ᒪᑎᐅᓪᑕ

ᐋᓪᑐᓴᓐ, ᔫᑎ

ᑕᒃᑐᒑᓐ, ᐲᑕ

ᒫᓐᑎᔅ−ᕙᓚᑦᓱ, ᒫᑎᓴᓐ

ᐅᐊᔅᕗᑦ, ᑮᓴ

ᒪᓐᓂᒃ, ᐱᑕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒑᔅ, ᔮᓐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᒪᑉᓴᓚᖅ, ᓯᑎᕕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑲᑐᖃᖅ, ᓕᕕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑯᐸ, ᑲᐅᑕ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᑯᐊᔪ, ᒥᓴ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑯᓂᓕᐅᓯ, ᑍᕕᑎ

ᕿᓚᕝᕙᖅ, ᓰᓚ

ᐃᓱᓗᑕ, ᔦᑯ

ᓇᐅᔪ, ᑍᕕᑎ

ᐅᐃᓐᓱ, ᑯᐊᕙᓐ

ᕕᐅᑭ, ᒪᑯᓯ

ᐊᓕᕙᖅᑕᖅ, ᔮᓇᔅ

ᔭᖕ, ᑎᓕᐊ

ᐊᓕᑲᑐᑐ, ᔪᓚᐃ

ᓚᐃᖑᕆᔅ, ᔭᓂᓴ

ᐃᑦᓚᐅ, ᔭᓱᐊ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐱᑐᓗᓯ, ᐃᓕᓯᕆ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓄᑕᕋᕆᐊ, ᒋᑐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑯᓇ. ᐃ, ᒧᓯᓯ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓄᑕᕋ, ᑯᓂᓕᐅᓯ ᑲᓪᓗ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐅᑦᑐᖅ, ᓯᐅᕋᓐ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓄᑭᕈᐊᖅ, ᒪᐃᑲ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᕿᔪᑖ, ᔩᓚ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐊᐅᓚᑭᐊ, ᔪᓇ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑭᔪᑕ, ᔪᓇ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᐃᐊᑯᓪᔅ, ᑯᕆᔅ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᑯᓕ, ᓕᕙᐃ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ

ᓯᐅᑕᐃᔅ, ᒪᐃᑯ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ