ᐊᑐᓕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ

454
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ: 43.36%
1047 ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖏᓐᓂᑦ
4
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ
4−ᖑᔪᑦ 4−ᖑᔪᓂᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ
ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᑯᕆᒃ ᐊᑕᖓᓛᖅ ᓯᒪᐃᓚᒃ 327
ᐃᓚᐃᔾᔭ ᐊᒪᕈᖅ 71
ᑖᓂᐅᓪ ᐱᕐᔪᐊᖅ 48

ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᐃᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 1 ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 2 ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ * ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᐃᓚᐃᔾᔭ ᐊᒪᕈᖅ 17 32 22 0 71
ᑖᓂᐅᓪ ᐱᕐᔪᐊᖅ 16 20 12 0 48
ᑯᕆᒃ ᐊᑕᖓᓛᖅ ᓯᒪᐃᓚᒃ 93 147 87 0 327
ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ 5 1 2 0 8
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ 131 200 123 0 454
* ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ - have been included with Early Polls.