ᐊᑐᓕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ − ᒪᓂᕋᔭᒃ

470
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ: 43.68%
1076 ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖏᓐᓂᑦ
4
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ
4−ᖑᔪᑦ 4−ᖑᔪᓂᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ
ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᐋᑕᒥ ᐋᕆᐊᒃ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ 306
ᔪᐊᓇᓯ ᐊᑯᒪᓕᒃ 162

ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᐃᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 1 ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 2 ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ * ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᔪᐊᓇᓯ ᐊᑯᒪᓕᒃ 45 55 62 0 162
ᐋᑕᒥ ᐋᕆᐊᒃ ᓚᐃᑦᓯᑑᓐ 109 105 92 0 306
ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ 2 0 0 0 2
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ 156 160 154 0 470
* ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ - have been included with Early Polls.