ᐃᓂᒌᓐᓇᖅᑕᒻᓂᒃ ᑐᕌᕈᑎᖃᙱᒃᑯᒪᓕ?

ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᒃᑯᕕᑦ, ᐃᓂᖃᖅᑐᕆᔭᐅᔪᑎᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓂᕆᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ, ᓂᕆᕝᕕᒋᔪᖕᓇᖃᑦᑕᖅᑕᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓂᒡᕕᒋᔪᖕᓇᖃᑦᑕᖅᑕᖕᓂᑦ.