ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ & ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᑦ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᒪᐃ 2017-ᒥᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖁᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᐊᐱᕆᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓂᒃ: “ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕕᑦ ᐱᐊᓂᒡᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒡᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᖁᔨᑉᓗᑎᑦ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᕐᓂᑦ?”