2019 ᑭᒻᒥᕈᖕᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᓄᑦ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑏᑦ

ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᒻᒥᕈᖕᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᓄᑦ ᑎᓯᐱᕆ 9-ᒥᑦ.  ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᓯᐱᕆ 2-ᒥᑦ.

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ ᓄᕕᐱᕆ 4-ᒥᑦ 8-ᒧᑦ.