ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᒃᑑᐱᕆ 28, 2019

ᒪᐃᔭ, ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᑎᐱᕆ 23-ᒥᑦ 27-ᒧᑦ.  ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᐅᒃᑑᐱᕆ 28, 2019-ᒥᑦ.

 

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓃᑦ ᒪᐃᔭᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᕙᓂ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕙᓂ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ.