ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓂᖅ

ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

  ᖃᑉᓯᐅᓂᖏᑦ 
ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ
ᐳᓴᓐᑎᖏᑦ 
ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ %
ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ  155 39.95%
ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ ᐋᒃᑲ 233 60.05%
ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᑦ 388 100%
ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ 5

 

 

 

 

60-ᐳᓴᓐ ᐅᖓᑖᓂ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎ ᒪᓕᒃᖢᒍ "ᐊᖏᖅᑐᑦ":

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᓕᖅᐳᖅ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓗᓂ.

40-ᐳᓴᓐ ᐅᖓᑖᓂ ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓇᔭᖅᐳᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎ ᒪᓕᒃᖢᒍ "ᐋᒃᑳᖅᑐᑦ":

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᓂᖅ, ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᖅ, ᑎᑭᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

 

ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎ

ᓈᒻᒪᒃᓴᖅᐱᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ?

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᓯᓇᔭᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᓯᓂᐊᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐅᓪᓗᑦ 14 ᐊᓂᒍᕌᖓᑕ:

  • 24 ᐃᐳᐃᑦᑐᑦ 355 ml ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᐊ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ 8−ᐳᓴᓐᑎᒥᒃ ᐋᒃᑲᕼᐋᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓲᕐᓗ (ciders ᐊᒻᒪ coolers)
  • 4 ᓖᑕ ᐅᐊᐃᓂ (ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓕᒍᐃᑦ 750 ml ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ)

ᐊᖏᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᓕ, ᒪᓕᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᖁᓂᐊᖅᐸᐃᑦ

ᐋᒃᑳᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᓕ, ᒪᓕᒐᖅ ᓱᖁᓯᖁᙱᑉᐸᐃᑦ