ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ & ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᑦ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019)  -.

ᕕᕗᐊᕆ 25-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᕕᕗᐊᕆ 4, 2019) -.

ᕕᕗᐊᕆ 4-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐱᐅᒃ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᖅᑕᐃᓕᓂᐅᔪᖅ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᐱᖔᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᓴᙱᔪᑦ?  ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᓕᖅᑐᖅ ᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓇᔭᖅᑐᖅ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᕕᕗᐊᕆ 4, 2019-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᔭᓄᐊᕆ 22, 2018)  -.

 

ᔭᓄᐊᕆ 22-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

“ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕕᑦ ᐃᓱᓕᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕈᖕᓇᕐᓂᖃᓕᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪᓐᓇᒧᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖔᓕᕐᓗᓂ?”

 

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᔭᓄᐊᕆ 15-ᒥᑦ ᔨᐊᓯ ᐅᓈᖅ-ᒥᑦ 10-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ.

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᒪᐃ 2017-ᒥᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖁᔨᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᐊᐱᕆᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓂᒃ: “ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕕᑦ ᐱᐊᓂᒡᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒡᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᖁᔨᑉᓗᑎᑦ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᕐᓂᑦ?”