Apirhuutaunginnaqtut

Angiagiyauyunik Aulapkainirmut Havakhaq

Hii. Takuyumaguvik niruaqti atiliuqhimanianik titiqhimayunik tukhiqtuqtaqtutit titirhimalugu ilauluni atiit, inuulirviit unalu aimavvikpit turaarutaa.

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  info@elections.nu.ca

 

 

Hii. Niruaqtit atiinik piirumaguvit tukhirlutit titiqhimayutkut atiliuqhimaniit niruaqtiulutit nutqaqtiqulugu.  Ilautinniaqqait atiit, inuulirviit unalu aimavvikpit turaarutaa.

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  info@elections.nu.ca

 

 

Hii. Havayarlugu Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut tukhiqtuutingnut. Ilautillugit naamaktut ilitturutiit ilingnut pidjutiliit Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut ihumaliurutiginiarlugu tukhiqtuqtait. Atingit unalu aimavviata turaarutiit niruaqtiuninganut titiqhimayut munariyaulutik pidjutigiblugit inup angiariyauninganut titiqhimayunit pitaqalaillutik unalu qaritauyakkut niruaqtiit atiinik. Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut ihumaliariniagait atuni kamayait malighugit, qanuriliurlugit pidjutauyut niruaqtimut hatqiyaariaqarnirmut unalu naunaiyaqtauhudjutaa ihumaqhurngnikkut niruaqtittinirnut. Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut havayaktauyungnaqtuq hamani:

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  info@elections.nu.ca

 

 

Apirhuutikkanniit hamunnga turaarlugit Atanguyarmut Angiagiyauyunut:

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  privacy@elections.nu.ca

 

 

Nunavunmi Niruaqtuliqiyit inuup ilitturutianik kitittittaqtut niruaqtinik, niruagakhanik, havaganut tukhiqtuutinik, havaktinik unalu kaanturaaqaqtunit. 

Pidjutainut nutaanguqtirlugit niruaqtiit atingit, inuup ilitturutiat piyauttaqtut Kanatami Niruaqtuliqiyinit, Inuit Mighaanut Kitittiyinik, Hangupkaqtuliqiyit, unalu ahiinit ihumagumi Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut naammangmata.

Niruaqtimut ilitturutiinik ilauyut niruaqtip atinga, titiraqarvikkut naahautaa, unalu nunalingmit turaarutaa, (iglup unalu apqutaata atinga) atuqtauttaqtut niruaqtaunahuaqtunut unali havaktingit niruaqtaunahuarngninganut, niruaqtauhimayunut uqaqatiginiarlugit niruatiit, inuk tukhirluni tamaita inungnut takuuriyauqulugit niruaqtit atingit, unalu qiniqtut ilittirutiinik (qauyimayautinngillugit) ikayiuniaqtut Nunavunmi Niruaqtuliqiyinik tukihilugit niruarniup pitquhia.  Tuhaqtittidjutauttarmiyuq Kanatami Niruqtuliqiyinut nutaangurniarlugit Kanataup kavamatkut niruaqtinut atingit.

Nunavunmi Niruaqtuliqiyit angirutigittagai inuup ilitturutia havaktinginnut unalu kaanturakaqtunut angiqhimayunut timinut Nunavunmi Maligaliurviktitut, Kanatamit Piyittiraiyinut unalu Kanatamit Taaksiliriyinut havayaktiit mighaanut pidjutiinut.

Imannaq. Ilingnut ilitturutiit tuhaqtittidjutaunngittut pidjutigiblugit apirhuqtauvvingmit tuhaayikhanjt.  Niruaqtiit atingit atuqtuattaqtut kihim niruaqtittinirmut unalu apirhuutit mighaanut niruaqtittinirnt unal atuqtaulimaittut ahiinut pidjtauyunut.

Inuup ilitturutai atuqtauttaqtut niruaqtittinirnit, nutaamik niruaqtittinirnut unalu apirhuutit mighaanut niruaqtittinirnut.        

Nunavunmi Niruaqtuliqiyit atuqpagai inuup ilitturutai ikayuqhugit pihimalugit kamagilugillu Nunavunmut niruatiit atingit, kinaliqqaaq malruirluni niruaqtukhaunnginninganut, titiraqarvikkut niruaqtiup ilitturutingit niruaqtimut aullaqtillugit hivuagut niruaqtittiniup, unalu havaktitaarluni, tikkuaqhiluni unalu aulapkailugit havaktiit. 

Niruaqtimut ilitturutiinik ilauyut niruaqtip atinga, titiraqarvikkut naahautaa, unalu aimavvia, (iglup unalu apqutaata atinga) atuqtauttaqtut niruaqtaunahuaqtunut unali havaktingit niruaqtaunahuarngninganut, niruaqtauhimayunut uqaqatiginiarlugit niruatiit, inuk tukhirluni tamaita inungnut takuuriyauqulugit niruaqtit atingit, unalu qiniqtut ilittirutiinik (qauyimayautinngillugit) ikayiuniaqtut Nunavunmi Niruaqtuliqiyinik tukihilugit niruarniup pitquhia. 

Apiqqutikhanut hivayarlugu Nunavunmut Atanguyaq Angiagiyauyunut Affisinga hamani:

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  privacy@elections.nu.ca

 

 

Inuup ilitturutia niruaqtinik piut kihimi havaktinut Nunavunmi Niruaqtuliqiyinu piyauttaqtut. Tutquqtuahimahutik kihimi angiqtauhimayut piniarlutik.

Hii. Havayarlugit Nunavunmi Niruaqtuliqiyit qauyitillugit tukhiqtuqtarnik. Ilautillugu atiit, ubluq unalu aimavikpit turaarutaa.

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  info@elections.nu.ca

 

 

Hii. Piiqtaumaguvit niruaqtiit atiinit tukhiqturiaqaqqutit titirlutit atliuqhimaniit niruaqtiublutit nutqaqulugu ilautillugu atiit, ubluq unalu aimavikpit turaarutaa.

Tunilugu tukhiqtuutiit hamunga:

T: 645-4610 (Kangiqhiniq) uvvaluunniit 1-800-267-4394 (Akiqalimaittuq Kanatami)

E:  info@elections.nu.ca