Nani niruarutit ihumaliurutillu niruaqtittiyunik takughauniaqqat?

Naunaitkutat iliyauniaqqut aimaviinik makpirainit hamani qaritauyakkuurutinit umiktaukpata niruaqviit kititauhimagumiklu niruarutit. Tuhaqhauniaqqullu nunallaam tuhaqtittiviinit.