Tamainnut Vutiqtittiniq Haamalakkut Katimaiinut

Haamalatkut Qanuringaninga
Ikpiaqyuk Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Aqviat 5 ngujut 5 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Qamaniqyuaq 4 ngujut 4 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Iqaluktuutiaq 4 ngujut 4 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Igluligaaqyuk Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kagiqturaapik Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Saliit Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Uqhuqtuuq 3 ngujut 3 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Auyuituq Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Iglulik Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Iqaluit 10 ngujut 10 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Kinmirut Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kigait Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kugaaqyuk Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kugluktuk 4 ngujut 4 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Nauyaat Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Pakniqtuuq 4 ngujut 4 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Mitimatalik Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Qikiqtaqyuaq Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kagiqliniq Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Qauyuituq Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Sanikiluaq Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Hanirayak 3 ngujut 3 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Taluqyuaq Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Tikiraqyuaq 3 ngujut 3 ngujunit tuharviujut vutirvitt