Uqauhiit

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A

 AEC

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit

Ingmit Mighaanut Katimayiralaat (AEC) nunallingmiunut niruaqtautaqtut, Ilihaittaqtut atuqtauttiaqtukhauninganut ingmik, unalu atqikhuittarungnaqhutik ahiinik nunalingmit piyittirautinik unalu turaangayunik. Pidjutai AEC-kut ikayuruaqhutik anniqhidjutauttaqtunik ingmimit angiyuungittumik.  AEC aulapqaittarmiyut niuviqtauninginnik, niuviakhauninginnik unalu nunalingmut tikititauningniinit ingmit nunalinganut.

 Aktumayauyuq vutirviuyurluuniit

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunauyami nuna vutirviuniaqtuq. Nunavulimaamiutaqtuq, hamlauyumiluuniit, ahianiluuniit naunaiqtauhimayumi. Tiliurutip naunaiqniaraa.

 Aktumayauyut vutiqtit vutiqtatulluuniit

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Inuit aktumayauyumi nunami vutiqtaqtut vutirnarnirmi. Tamainivyak vutirnarnini kinaliqaak inuk vutiqtaqtuq vutiqtarumi Maligaliuqtikhamut vutirnirmi. Ilangini vutirnrnini, vutiqtittinirmut atannqituiyuq piumaniarungnaqhiuq aallanik katimaqatigiinik Nunavunmiunik vutiqtitlugit. Tiliurutip naunaiqpagait vutiqtaqtut vutiqtit, ilautilugit qanurliqaaklu ilautjutikhalgit.

 Angiqhimaniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna ilitariyauyumik, maligaliqinikkut ukpiruhuut, ukpiqhimayangit huliyakhanut; hamna ihumagilluaqtakhaat ukpiruhuutigilaaqtangit inungnut. Hamna ukpiruhuut hiqumiktitigungni taimaattauq maligautainnit hiqumiktutut ittuuvluni. Aadjigiigutaa angiqtauhimanikkut, uqariiyaqhimayauyuq, uqariiyaqhimayuq. 

 Angiqtauhimayuq Kivgaquqti

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Inuk tikkuaqtauhimayuq tiliyauhimayurluuniit kivgaqtuiluni katimaqatigiinik vutiqtittiquihimayunik, vutiqtittinirmut atanniqtuiyumik uvvaluuniit atiliuqatauhimayunik katimaqatigiinik.

 Apiqhuiniliqinikkut nalunaiqhiiyangit

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una apiqhuiyi haffumani Nunavut Apiqhuiliqinikkut kititiqhimaffaaqpagaat tamaat niruarutit haffumanngat niruaqtauhimavingit. Taimainniqqat malruk niruaqtauhimayut aadjigiiktumik naahautiqarniqqata niruaqtaunirnut aadjigiinngitkaluarumiluuniit niruaqtakhanut – iluani 2% akulliugumik. Takulugu Nunavunmi Niruarvikhanut Maligaq qanuq kititiffaarnikhanut taimainniqqat.

 Apiqhuutinut Vutirnirmut Apirhuut

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Apirhuut (tit) niruagakhaq(hat) naunaiqtauhimayut tiliurunmi vutiunmilu vutiqtaqtut vutirvikhait.

 Apiqhuutinut Vutirnirmut Hivitunia

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

35 ublut tatqiqhiunmi aularutivaktut tiliurunmit nutqaqhuni vutirnarniup ubluani; ilitarimayauyuq tatqiqhiutikkut vutiqtittinirmi.

 Apirhuutinut vutirniq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutirniq avalumi takunnailrumi ataagut Vutiqtittinirmut Maligakkut taimaatut vutiqtittiut ilitturiyangini qanuq Nunavunmiut ihumayakhaita hunaup mighaagut.  Ahianit imiqtigut vutirnirmit ataagut Imngit Maligaatigut.

 Atiliuqhimayut katimaqatigiit

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunavulimaamituaq: katimaqatigiit atiliuqhimayut Vutiqtuliriyitkunut Nunavut maniliurahuarniaqhutik vutiquitjutikhanik vutiqtittinirmi. Maligaq naunaiqhihimayuq kina pittariakhaa aallaniglu maligakhanik.

 Atiliuqtauhimayuq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiqtittinirmut Maligakkut, inungnit takuyauttaqtuq titigaq apirhuut vutiqtittinirmut atanniqtuiyinik vutiqtittiquiplutik. Apirhuutauyuq, tiliurutaunngittuq. Ikitqiyauyukhaunngittut 20%-mit vutiqtaqtut vutiqtiit aktumayauyumi nunami atiliuriaqaqtut.

 Atiliurvikhaq titiraqti (RC)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhaq piliriyi havakhimayuq malikhugu RO uuminngaluuniit ARO atiliuriami niruarvikhait, uumani niruarvikhanut uuminngaluuniit niruarvikhaq niruarahuaqtinnani.

 Avaliqanngittuq niruarunmik

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Iniliuqhimayangit nurariamik titiraqarvikkut ilinniaqhimaguvit ahini, haalatiiqhimaguvit, aanniarvingmiitkuvit, mamiharvingmiitkuvit, itiqtauhimaguvilluuniit. Aallat niruaqtut atuqhimalaaqtut avaliqanngittumik niruarunmik. Iluliutimik tuniyauhimayut, malikhugillu titiraqhimayuq, titiraqarvikkuuqhugulu niruarutaa iluani iluliutaanit.

H

 Hivuliqti Niruaqtuliqinirnut Piliriyi (CEO)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Uns CEO amiqhaiyangit Niruaqtittinigut Nunavunmi. Hamna Kammisina Nunavunmi  tiliuqpagaa una inuk amiqhalugu Nunavut Niruarnikhanut Maligaq. Niruarnikhanut Nunavunmi inuit tamainnit amiriyakhaat aulapkaiyakhaat turaaqtittilugillu tamaat nunallaat niruarnikhat.

I

 Ihuittumik niruarut

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ihuittuq niruarut aadjiliurut adjiliuttiaqhimaitaa, UUMINNGALUUNIIT una niruarut taamna niruaqti ihuinaaqhimayaa. Una DRO tunihimayangit niruaqti nutaamik niruarunmik naunaiqhiivlunilu hivuani ‘ihuinmat’. Taamna ihuittuq niruarut niruarut qiyuqutimunngalaittangit.

 Ihuittuq niruarut

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una atiliuqtaaqhimayuq niruarut PIYAUNNGITKUMI niruaqtauyumayunut. Una DRO/ARO kititiqhimagumik niruarunmit iluani niruarnmi qiyuqutaaniittuni qinngihimayangit niruarunmik tutqignaqtumik qanurilingayaugumik. Una inuk tautukhimagumiuk niruarunmik kititirningit qinngihimagumiuk uumani DROt/AROt ihumaliuqhimayangit, una niruarvikhaq piliriyit titiraqhimayakhaat qinngihimayauningit uvani niruarvikhamik titiqqainit.

 Ikayuqtuq tiliyaunikkut piliriyi (ARO)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ikayuqtuq tiliuyaunikkut piliriyi  (ARO) havaktikhiuqpagaat atauhiq amihuuyunigluuniit ikayuqtuq tiliuyaunikkut piliriyi  AROt kivgaqtuinikhainut. Una ARO angiqhimalaaqtut angiqtauhimanikkut uumani niruarnikhanut ikayuqhimavagaallu uumani RO nit tamainnit aahiit havaangit niruarnahuaqtunut ikaarutaani. 

 Iliharnirmut atanniqtuiyit

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Iliharvinut Katimayit aallaluuniit atanniqtuiyit aulayiuyut iliharvingmik Iliharnirmut Maligakkut.

 Ilumuurnirmut Kammissina

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una inmikkut piliriyi haffumani Nunavut Maligaliurvik, amiqhaqaqhuni malikhugit haffumani Nunavut Niruarvikhanut Maligaq. Una paliihinirmik havaangit uumanilu Ilumuurnirmut Kammissina unalu CEO ihivriudjarikhivlugit ihumagiyangit niruarnikhanut pahijakhaunnirnut.

 Ingilrayut niruarvikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Iniliurvikhaq niruariami anilaitkuvit niruariaqturiami. Niruarvikhaq ilingnungaulaaqquk.

 Ingmit Mighaanut Maligaryuaq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Maligaq aulapkaiyuq tikititauyunik, niuviqtauyunik unalu imiqtauyunik ingmimik Nunavunmi.  Nunalingmit ingmit mighaanut apirhuutinut niruaqtittiniit maliguaqtukhauyut Ingmit Mighaanut Maligaryuarmit.

 Inmikkuurniq Niruaqtauniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna niruaqtauniq atauhiinnarmut kivgaqtiugialik. Taimailiuqpangmat tamaita niruaqtaugaangat inikhaliraangat iluani Maligaliurvingmi inuittaraangat hungmallikiaq.

K

 Kingulliqpaangit niruaqtukhat titiqqangit

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una titiqqangit ilaliutigiyait tamaat niruaqtit titirariiqhimayut niruarvikhanut pilihaaqhimayut, ilagivlugulu tahapkuat atiliuqtaaqhimayut niruarvikhanut akullirmi. Anivaktuq Niruarvikhanut Ublungani.

 Kitunuliqaak Naunaitkuhikhaq Niruarvikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruarvikhat Nunavunmi naunaitkuhiliqpaktut Ilitturvikhainik naunaipkaqhugit inungnut niruarvikhaqarnahuaqtuq. Hitamauyut ilittuqhimaqaqtut:

 • 1. Ublunganit haffumani Niruarvikhaq Ublungani unalu qilamik niruaraqtukhat.
 • 2. Ilitturvikhanut Turaarutaa ROt.
 • 3. Nutqarutaa titiraqhimayakhaat Maliktakhait Uqauhiniq Niruaqtauyumayunut.
 • 4. Nutqarutaa akiharnahuarlugu atinik uvani niruarvikhaat titiqqait.

 Kiudjuhiq Niruarvikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ilitariyauhimayuq Niruarvikhat Nunavunmi atiliurviq takunnaqhuni qaffiuningit niruaqtut akulliutigiyangit niruaqtauyumayunut niruarvikhanut.

M

 Maligaliurvik Kivgaqtuiyit (MLAt)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Tahapkuat inuit niruaqtauhimagumik uvani nunallaami niruarvikhanut; inuit Nunavut Kavamaliuqpagaat.

 Maligaliurvik Nunavunmi

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Inuit niruaqhimayaqqut Nunavut Kavamaliuqtukhamut maligautiliuqpaktut Nunavunmi.

 Maligaunmi qaitquiniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ilitariyauniq ilittuqhainiq niplautigiyangit niruarvikhalik. Una CEO turaaqtittiyangit akulliuyunit RO. Tamaat RO naunaipkaivakhugit nalunaitkutarnit maligaunmi qaitquiniq havagvingnut.

Hamna niruarnikkut maligauni ilitquiniq tunngaviuvluni maligaunmi ilitquinirnut. Taamna ilitturnaqhuni kinaliqaak takhihimayangit niruarnikhanut. Una RO titiraqhimayaat turaarvigivluniuk CEO nut Niruarvikhaq Ublua inirumiuk. Una niruaqtauyumayuq takhihimagumi uumani angiqtauningit RO titiraqhimayangit himmauhikhaat haffumani maligaunni ilittuqhainigut qilamiuqtumik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Maligatigut tuhaqtittitjut uqarhimayuq vutirnarhiniaqtumik. Atanguyaq Vutiqtuliriyitkuni tuyurniaqtuq atuni Utiqtittiyinut. Utiqtittiyiup nivingarniaraa afisimini. Utiqtitautjutaa tuhaqtittitjutip igluanii titigaqhimayuq. Takuhiuriniaqtuq kina akimayakhaa vutiqtuni. Utiqtittiyip iniqtirniaraa tuyurlugulu Atanguyamut Vutiqtuliriyini aqagunnguqqat Vutirviup Upluanit.

 Maliktakhait Uqauhiniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Ilitarihimayauyuq maligautikkut kiudjuhiq una inuk uqaqhimayaa ilumuuqtumik pinahugiyaugumigluuniit. Una ukpirnaqtumik hiqumitkumi aallaunngittunilu maligautigut malingniranngitaa. Maliktakhait uqauhiniq aadjigiikhuni angiqhimayaa, uqariiqhimayuq, uqariiyaqhimayurluuniit.

 Maliktakhait uqauhiniq niruaqtauyumaniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna atiliuqtakhaa inup uqariiyautauvluni taamna inuk niruaqtauyumayuq-taimaa ilauyumavluni niruaqtauyumanirnut Maligaliuqtinut Maligaliurvingmut (MLA). Pigiaqaqhutik tuniyakhallu $200 nit illiriyukhat. Hamna maniliqinirniq kivgaqtuiyi atiliuriaqaqtuq hamna titiqqak.

 Maliktauniaq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiutauyuq maliktauyariaqaqtuq vutirnirmut atanniqtuiyiit maliktakhaat qanurinniat vutirnirmit. Tiliurut uqarhimayuq maliktauyariaqarmangat imannarluuniit. Maliktauyariaqainnaqtuq vutiutauyuq turangakpat hamlatkut atukkiqturnirmut maligaannutut.

 Maliktauyariaq-anngittuq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiqtittiniq ilitturhauttaqtuq. Tiliurun uqarhimayuq vutiutauyuq maliktauyariaqariakhaa imannarluuniit. Tilihitjut naunaiqhiyuq vutiqtittiniq maliktauyariaqaqqat maliktaunngillutigluuniit.

 Maniliqiniq himmauhikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna ilitaridjutinga unipkaarut haffumani niruarvikhanut ikayuuhingit akiliakhangillu, malikhimayakhaat maligautaanit Nunavut Niruarvikhanut Maligaq. Una niruaqtauyumayuq unalu maniliqinirnut kivgaqtuiyi iniqhimayakhaat unipkaarutaa, atiliuqhimalugillu uqariiyangillu taamna ilitturvingit ilumuuqtumik.

 Maniliqinirnut kivgaqtuiyi

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una inuk amiqhaiyangit tamaat maningnit niruaqtauyumayunut niruarvikhaa. Una niruaqtauyumayuq tiliyauhimayaa maniliqinirnut kivgaqtuiyi; tamarmik atililiuqhimayangit angirutikhanut niruarvikhanut. Una maniliqiniq kivgaqtuiyi ikayuqhimavluniuk akiliqhugillu tamaat akiliakhainit. Atauttimut uumanilu niruaqtauyumayuq, maniliqiniq kivgaqtuiyi iniqhimayakhaat himmauhirilugit niruaqtaarumik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunavulimaamituaq vutiqtittinirmi: Inuk atiliuqatauhimayut katimaqatigiit tikkuaqtaat - tukhirautimingni - kamayiukhaq maniqutimingnik; iniqtiriukhaq manngit utiqtitjutaanik aulaqtitlugulu Vutiqtuliriyitkunut Nunavut.

N

 Naunaitkuhiq Niruarvikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Takunnaqtuq atingit turaarutaa naunaitkuhiq akulliriit niruaqtauyumayut iluani nirurvikhanut, unalu maniliqinikkut kivgaqtuiyunlu unalu niruarutaata atannguyaq. Una CEO turaarviuvaktuq niruarvikhanut naunaitkuhiq 30 nit ublunganit Niruarvikhanut Ublungani niruaqtautinnatik.

 Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruarnahuaqtum akihimagumi uumani niruagakhaunnikkut iliyakhautigiingninganut niruaqtaunahuaqtum kivgaqtuinirnut. Vuutiqtuqanngittut.

 Niruaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Pukuknahuariami inungnut niruarnikkut. Uumani nunallaami niruaqtakhanut niruaqhimayavut Ministautigut.

 Niruaqarniq titiqqait

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Titiraqaqtut tamainnut inuit atingit niruaqhimagaluaqtut niruaqarvingmi, allannguqtaugumik niruaqtit titiqqainut, naunaiqhiivlutik qanurilinganingit niruariaqtunut.

 Niruaqarvik

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruaqarvik, malruk amihuugumigluuniit niruaqarviit. Akulliuyuq niruaqarvik ikayuqtiqaqhutik himmauhikhanut niruarvikhaq piliriyi (ARO) unalu atiliuqhimanikkut titiraqti (RC). Nunaliit uuminngat Iqaluit Kangiqhiniq atauhirmiunngittuni amihuuyut niruaqtauhimaningit. Una Niruaqarvik uvani nunalingnit ARO unalu RC qaqhutik akulliriit niruaqtauhimavingit.

 Niruaqtauhimavinga

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna nunamiuttani inuillu nayugaat. Inuit tamainnut niruaqtauhimavinirni niruaqtanga una Minista MLA.

 Niruaqtauyumayuq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Kinaliqaak piyumayauyuq vuutiqtukhamik Katimayiugumi haffumani Maligaliurvingmi (MLA), unalu angiriiqhimagumik atiliuqtaaqhimayuq niruaqtaunirnut hamna Niruaqtukhanut Nunavunmi angiqhimayakhaat.

 Niruaqtittiniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Tagukhaqaraangat naunaiqhiiyut, nivinngaqaqtumik takugakharmik, tuutauyait kakilaaqtut, niplautigigumik, aahiittauq hunaniklikiaq niruaqtauyumayuq parnautikhaat taimaa inungnit vuutiquyauyunut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiquitjutit aallallu hunavaluit – nipilgit, takuyakhat, qaritauyakkuqtut – ikayuqtuiyut igluanut akigaqtuiyulluuniit igluanut vutiutikhap apirhuutanut.

 Niruaqtittiniq atannguyaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Taamna inuk aulapkaiyuq amiqhaivlunilu niruaqtauyumayunut niruaqtittiyikhanut. Una niruaqtauyumayuq tiliuqhiiyuq niruaqtittiniq atannguyaq.

 Niruaqtittiniq parnautikhat

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Takugakhait, atiliuqtauhimayut, tuutauyait kakilaaqtut, pinniqutikhait, nivinngaqtakhat, aahiittauq atulluarumayaat niruaqtauyumayuq, niruaquinngittunulluuniit. Hamna takugakhait naunairvikhangilluuniit naalautikkut, TV mi, Qaritauyakkut alruyaqanngittulingnit, turaarvikhangillu makpiraarmi.

 Niruaqtittiniq piliriyi (RO)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruaqtittiniq piliriyi amiqhaivagaat niruaqtauhimayunut. Rot tiliuqhimayangit AROt, DROt,PCt, unalu RCt tamainnut niruarvikhanut. ROt amirivagaat tamaita niruarvikhanut iluani niruaqtauhimayunut.

 Niruaqtut iluani Havagviata Niruaqtuliqiyim Piliriyi (VOR)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruarvikhamaat Niruarvikhaq Ubluatinnani. Ilvit niruaqhimayakhat RO’t Havagviani 14 ublunganit Niruarvikhaq Ublua angmaqtinnani uvunga 4 ublungani Niruarvikhaq Ublunganit angmaqtinnani, ubluqhiutaanut 12 ubluummaanmit 7 munngaqqat unnuktumi nunalingni ubluqhiutigut.

 Niruaqtut titiqqangit

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una titiqqat niruaqtut hamna Niruarvikhaq Nunavunmi upalungaiqhimayangit akulliuyunik niruarvikhaanit. Niruarvikhaq Nunavunmi turaaqtittivaktut aadjiliugaanit akulliuyut niruaqtauyumayunut hamna niruarvikhat pilihaarniaqtilluni, nutaanngiqtirumiglu 20 ublungani Niruarvikhaq Ublungani piyariirniqqata.

 Niruarumayup tiliurutaa niruarniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruaqti aallamik niruaqtinik niruaquivluniuk. Atiliuqhimayakhat RO nut niruarumayup tiliurutikhamik ilitaridjutikhanik. Ilvit nirualaaqtutit uumani niruarumayup tiliurutaanut malikhimagungni pingahuuyut qanurinngingagut:

 1. Ilvit niruaqtukhami titiraqhimaguvit; UNALU
 2. Hivayaqtauguvit aullaqhimaniaqtutit nunalingni; UNALU
 3. Qanuqtut niruariaqturahuarnikkut nirualaittutit.

 Niruarunmi naahautaa

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una nampaqaqtut naunairut uvani niruarunmi. Una tugliriyaat niruaqtuliqinirnut piliriyi (DRO) alikhimavlugit niruarut iluanunngautinnangani niruarut qiyuqutinut.

 Niruarutaa

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna ilitarihimayauyuq titiqqait titiraqhimavaktavut vuutirnahuaraangat. Titiraqhimayauyuq niruaqtauyumayunut atinga ihuaqhaqhuni.

 Niruarvik titiraqti (PC)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhaq piliriyi havaktuq uvani niruarvingmi uumanilu DRO. PCt amirivagaat niruarvikhanut titiqqangit.

 Niruarvikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna niruarvikhanut ilauhimayut uumani Nunavut Maligaliurvingat. Iluani nunallaami niruarvikhaq niruarnahuaqtut atiliuqhimayangit naunaitkuhirmik uqaqhimaittumik niruarunmik pukukhimalugu niruaqtauyumayunut MLA khamik.

 Niruarvikhaq akiliakhat

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Manikhanut akiliqtauyut akiliakhangilluuniit niruarvikhanut ikaaruhingnut, niruaqtauyumayum niruaqtittinikhat. Ilaliutihimayait parnautikhait ikayuutikhangillu inuit tunihimayut, akikhangilluuniit maniliqinikkut ilauhimayuq niruaqtittinium atannguyaata.

 Niruarvikhaq piliriyit

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Inuit havakhimayut hamani Niruarvikhanut Nunavunmi amiqhaivlugulu nunallaami niruarikharnut. Niruarvikhaq piliriyit ilagivlugulu niruarvikhanut piliriyit (RO), ikayuqtinga niruarvikhanut piliriyit  (ARO), tugliata niruarvikhanut piliriyit (DRO), niruaqtunut titiraqtingit (PC), unalu atiliurvikhanut titiraqtit (RC).

 Niruarvikhaq unipkaarut

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Ilitturnaqtuq qaffiuningit niruaqtauniit niruaqtauyumayut piqaqtut. Una niruarvikhanut piliriyi (RO) titirarniaqtangit qimilrurumitku Niruarvikhaq Ublungani uqauhingit niruarvikhanut. Una RO kinguvautilaaqtangit niruarvikhanut unipkaarutingit malruk Santiqhiirlugu Niruarvikhaq Ublungani qaangirumi, piyumayaukpat.

 Niruarvikharnahaarniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una Kammissina naunaiqhiivluni kitunuliqaak aippaagukhamut niruarvikhaanit; una CEO nutqaqhugu ublungani titiraqhugu ihuaqhainirnut.

 Niruarvikharnahaarniq akiliakhaa

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhaanit akiliakhaa una niruaqtauyumayunut akiliqtakhaa uvani niruarvikharnahaarniq.

 Niruarvikhat Nunavunmi

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Havagviata havaktingillu haffumani CEO. Tahapkuat havaktit aulapkaivaktut amiqhaivlugillu nunallaami niruarvikhanut.

 Niruarvikhautillugu

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna 35-ublunganit akulvikhaa aullaqtilihaaqhutik uumani ihuaqhainahuarnigut niruarvikhamut nutqarutaatauq uumani Niruarvikhaq Ublungani; una ilitariyaunikkut ublungani niruarvikhanut.

 Nunavulimaami vutiqtittiniq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiqtittiniq aktumayauyumi vutiqtiillu Nunavulimaamiituni.

 Nunavut Niruarvikhanut Maligaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna maligautait taamnaguuq Nunaunmiut parnautigivagaat amiqhaivlugillu nunallaami niruarvikhanut.

 Nutqarutinga niruaqtauyumaniq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Kinguani taamna inuk titiraqtaaqhimagumi uqariiqhimayuq niruaqtauyumuniq. 2 munnngaraangat ubluummaanmi nunamiuttani ubluqhiutikkut, 31 nit ublungani Niruarnikhanut Ublungani.

R

 RENU

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una qaritauyakkut niruarvikhaq amiqhaiyangit Nunavunmi; tukiqaqhuni Atiliuqtakhaq Niruarvikhanut NUnavunmi.

T

 Tamainnut Niruarvikhaq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna niruarvikhaq iniliuqhimayakhaat iluani tamainnut niruaqtauhimavingit.

 Tautuktuq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una inuk atiliuqtaaqhimayangit titiqqangit niplautigiyangit aalla inuup atiliuqhimayaa ilumuuqtumik atiliuqhimayangit. Uuminngatut, kinaliqaak ahikkut niruaqtauyumayuq unalu maniliqinikkut kivgaqtinga tautukhimayakhaa atiliugainit uumani Uqariiqhimayangit Niruaqtittinikkut.

 Titiqqak

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una qaffiuningit titiraqhimayuq akullinga niruarunmik ahinunngayuittuq makpiraanmi niruarunmit. Una DRO aliktuihimagumiuk niruarunmi makpiraanmi, titiqqak aulayuittuq makpiraanmi.

 Tuavirnarnikkut tukinga

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna inikhaa niruaqtakhaq naalautikkut alruyaqtuqtuyuittumik hivayautikkut ungahiktumiitkuvit Niruarvikhanut Ublunganit. Turaarvigiyakhatit Niruarvikhanut Nunavunmi niruariangani taimaa uumanilu pingahuuyut malikhimattiaqtakhatittauq: Niruarvikhanunngaulaittut uvani Niruarvikhanut Ublungani; UNALU turaarvigilaittatit ahiagut; UNALU qanuq ayuqhaliruvit ungahikpallaaravit niruarnahualiruvit.

 Tugliata niruaqtittinigut piliriyi (DRO)

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhanut piliririyi amiqhaivagaat niruarvik Niruarnahuaqtunut Ublungani. Taapkuat DRO’t havaarivlugit niruaqtut niruaqtauyumayunullu malittiariaqaqhutik maligautainit. Niruarunmiglu tunihivaktut kititiqhugillu.

 Tuniyauyut

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Maniit, ihuaqutikhait, una/ ikayuutikhangilluunit inungnut nanminiqaqtunulluuniit tunihivaktuq ikayuutikhaat niruarnahuaqtakhaat niruaqtauyumayunut.

U

 Umikvia atiliurniup vutiqtauyumayunu

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunavulimaamituaq vutiqtittinirmi - umikvia atiliuriami katimaqatigiitut Vutiqtuliryitkunut Nunavut: 2:00 upluummaat nunakpit upluqhiutaagut, 14 uplut vutirviup upluata hivuani.

 Uqariiyaut

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Ihuaqhaqtaaqhimayuq, maligautingit ukpiruhuutauyuq hunaniglikiaq ilumuuqtuq; una ukpiruhuutit pinahuarumik. Niruarvikhanut piliriyit uqariiqhimalaaqtut ilaliuqhimanngittuq havaamingnut; niruaqtauyut niruaqtauyumayut uqariiqhimavlutik MLAt inikhainut.

V

 Vutiqtittinirmut atanniqtuiyut

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Timiuyuq inugluuniit hakugikniqaqtuq aularutiyamini vutirnirmik. Vutiqtittinirmut Maligaq uqarhimayuq arvinilingnik vutiqtittinirmut atanniqtuiyinik.

 Vutiqtittiniuo Kinguani Hivitunia

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

60-tit ublut kinguanit vutirviup ubluanit. Atiliuqatauhimayut katimaqatigiit tunihiukhauyut manngit utiqtitjutaanik kanngiutitinagu.

 Vutirnirmut unipkaliugaq

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Takuhiuriuq kaffiuniinnik vutiutit vutigakhanut. Utiqtittiyip iniqtiqpagaa ihivriurumikkik tamaita vutirvinit naahautit titigait. Utiqtittiyip kinguvaqtittaqtaa una titigaq malrungnik santiunirnik vutirviup ubluata kinguani, piyariaqarumi.

 Vuutirnariqhimayuq

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Vuutirnaririami Niruaqtaunhauqtumut Ublungani. Vuutiqhimaniaqtutit niruaqtauvingmi, arvinilik aippaa Niruaqtautinnani Ublungani, humiliqaak uvanngat 12 munngaqtumi ubluummaanmi 7 munngaqat unnuktumi nunalingni ubluqhiutaatigut.