Uqauhiit

A

Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Ingmit Mighaanut Katimayiralaat (AEC) nunallingmiunut niruaqtautaqtut, Ilihaittaqtut atuqtauttiaqtukhauninganut ingmik, unalu atqikhuittarungnaqhutik ahiinik nunalingmit piyittirautinik unalu turaangayunik. Pidjutai AEC-kut ikayuruaqhutik anniqhidjutauttaqtunik ingmimit angiyuungittumik.  AEC aulapqaittarmiyut niuviqtauninginnik, niuviakhauninginnik unalu nunalingmut tikititauningniinit ingmit nunalinganut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunauyami nuna vutirviuniaqtuq. Nunavulimaamiutaqtuq, hamlauyumiluuniit, ahianiluuniit naunaiqtauhimayumi. Tiliurutip naunaiqniaraa.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Inuit aktumayauyumi nunami vutiqtaqtut vutirnarnirmi. Tamainivyak vutirnarnini kinaliqaak inuk vutiqtaqtuq vutiqtarumi Maligaliuqtikhamut vutirnirmi. Ilangini vutirnrnini, vutiqtittinirmut atannqituiyuq piumaniarungnaqhiuq aallanik katimaqatigiinik Nunavunmiunik vutiqtitlugit. Tiliurutip naunaiqpagait vutiqtaqtut vutiqtit, ilautilugit qanurliqaaklu ilautjutikhalgit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Hamna ilitariyauyumik, maligaliqinikkut ukpiruhuut, ukpiqhimayangit huliyakhanut; hamna ihumagilluaqtakhaat ukpiruhuutigilaaqtangit inungnut. Hamna ukpiruhuut hiqumiktitigungni taimaattauq maligautainnit hiqumiktutut ittuuvluni. Aadjigiigutaa angiqtauhimanikkut, uqariiyaqhimayauyuq, uqariiyaqhimayuq. 

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Inuk tikkuaqtauhimayuq tiliyauhimayurluuniit kivgaqtuiluni katimaqatigiinik vutiqtittiquihimayunik, vutiqtittinirmut atanniqtuiyumik uvvaluuniit atiliuqatauhimayunik katimaqatigiinik.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una apiqhuiyi haffumani Nunavut Apiqhuiliqinikkut kititiqhimaffaaqpagaat tamaat niruarutit haffumanngat niruaqtauhimavingit. Taimainniqqat malruk niruaqtauhimayut aadjigiiktumik naahautiqarniqqata niruaqtaunirnut aadjigiinngitkaluarumiluuniit niruaqtakhanut – iluani 2% akulliugumik. Takulugu Nunavunmi Niruarvikhanut Maligaq qanuq kititiffaarnikhanut taimainniqqat.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Apirhuut (tit) niruagakhaq(hat) naunaiqtauhimayut tiliurunmi vutiunmilu vutiqtaqtut vutirvikhait.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

35 ublut tatqiqhiunmi aularutivaktut tiliurunmit nutqaqhuni vutirnarniup ubluani; ilitarimayauyuq tatqiqhiutikkut vutiqtittinirmi.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit

Adjigiinik niruaqtauyut malruuk avalutqaumayulluunniit niraqtaunahuaqtut kingulliq inianut katimayip haamalatkunnut uvvaluunniit Iliharvit Katimayinut, Apirhuiyiralaaq kitittiffaarniaqtuq.  Kitittiffaarniq naunaiqpat adjigiinik niruaqtauyunit, Apirhuiyiralaaq niruarluni niruaqtauyumik atirmik amuhinikkut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutirniq avalumi takunnailrumi ataagut Vutiqtittinirmut Maligakkut taimaatut vutiqtittiut ilitturiyangini qanuq Nunavunmiut ihumayakhaita hunaup mighaagut.  Ahianit imiqtigut vutirnirmit ataagut Imngit Maligaatigut.

Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Niruarutauyuq ilittuqhipkaittailinikkut atuqtauttaqtuq maliguaqhugit Taanngaliqinirmut Maligaryuaq Minista qauyiniarami nunalingmiut piumayainik ahidjirniarlugu qanurinnia nunalingmit taannganut maligaralaangit.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunavulimaamituaq: katimaqatigiit atiliuqhimayut Vutiqtuliriyitkunut Nunavut maniliurahuarniaqhutik vutiquitjutikhanik vutiqtittinirmi. Maligaq naunaiqhihimayuq kina pittariakhaa aallaniglu maligakhanik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiqtittinirmut Maligakkut, inungnit takuyauttaqtuq titigaq apirhuut vutiqtittinirmut atanniqtuiyinik vutiqtittiquiplutik. Apirhuutauyuq, tiliurutaunngittuq. Ikitqiyauyukhaunngittut 20%-mit vutiqtaqtut vutiqtiit aktumayauyumi nunami atiliuriaqaqtut.

Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Tamainnut inungnut titigaq apiriyuq Ministamik taangait mighaanut apirhuutinik niruaqtittiniqaquiyiyut.  Tukhiqtuuti, pitquyiniulimaittuq.  Nunalingmiunut 20 niruaqtiit atiliuqhimayukhauyut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhaq piliriyi havakhimayuq malikhugu RO uuminngaluuniit ARO atiliuriami niruarvikhait, uumani niruarvikhanut uuminngaluuniit niruarvikhaq niruarahuaqtinnani.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Iniliuqhimayangit nurariamik titiraqarvikkut ilinniaqhimaguvit ahini, haalatiiqhimaguvit, aanniarvingmiitkuvit, mamiharvingmiitkuvit, itiqtauhimaguvilluuniit. Aallat niruaqtut atuqhimalaaqtut avaliqanngittumik niruarunmik. Iluliutimik tuniyauhimayut, malikhugillu titiraqhimayuq, titiraqarvikkuuqhugulu niruarutaa iluani iluliutaanit.

H

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Uns CEO amiqhaiyangit Niruaqtittinigut Nunavunmi. Hamna Kammisina Nunavunmi  tiliuqpagaa una inuk amiqhalugu Nunavut Niruarnikhanut Maligaq. Niruarnikhanut Nunavunmi inuit tamainnit amiriyakhaat aulapkaiyakhaat turaaqtittilugillu tamaat nunallaat niruarnikhat. Nunavunmi Niruaqtuliqiyikkut aulapkaittaqtut Taangakkut Maligakkut Niruaqtittinirnit unalu Apirhuttit Mighaanut angiqatigiikhutit Kiinaujaqilijikkut.

I

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Una ihuittuq niruarut aadjiliurut adjiliuttiaqhimaitaa, UUMINNGALUUNIIT una niruarut taamna niruaqti ihuinaaqhimayaa. Una DRO tunihimayangit niruaqti nutaamik niruarunmik naunaiqhiivlunilu hivuani ‘ihuinmat’. Taamna ihuittuq niruarut niruarut qiyuqutimunngalaittangit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Una atiliuqtaaqhimayuq niruarut PIYAUNNGITKUMI niruaqtauyumayunut. Una DRO/ARO kititiqhimagumik niruarunmit iluani niruarnmi qiyuqutaaniittuni qinngihimayangit niruarunmik tutqignaqtumik qanurilingayaugumik. Una inuk tautukhimagumiuk niruarunmik kititirningit qinngihimagumiuk uumani DROt/AROt ihumaliuqhimayangit, una niruarvikhaq piliriyit titiraqhimayakhaat qinngihimayauningit uvani niruarvikhamik titiqqainit.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ikayuqtuq tiliuyaunikkut piliriyi  (ARO) havaktikhiuqpagaat atauhiq amihuuyunigluuniit ikayuqtuq tiliuyaunikkut piliriyi  AROt kivgaqtuinikhainut. Una ARO angiqhimalaaqtut angiqtauhimanikkut uumani niruarnikhanut ikayuqhimavagaallu uumani RO nit tamainnit aahiit havaangit niruarnahuaqtunut ikaarutaani. 

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit

Iliharvinut Katimayit aallaluuniit atanniqtuiyit aulayiuyut iliharvingmik Iliharnirmut Maligakkut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una inmikkut piliriyi haffumani Nunavut Maligaliurvik, amiqhaqaqhuni malikhugit haffumani Nunavut Niruarvikhanut Maligaq. Una paliihinirmik havaangit uumanilu Ilumuurnirmut Kammissina unalu CEO ihivriudjarikhivlugit ihumagiyangit niruarnikhanut pahijakhaunnirnut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Iniliurvikhaq niruariami anilaitkuvit niruariaqturiami. Niruarvikhaq ilingnungaulaaqquk.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Maligaq aulapkaiyuq tikititauyunik, niuviqtauyunik unalu imiqtauyunik ingmimik Nunavunmi.  Nunalingmit ingmit mighaanut apirhuutinut niruaqtittiniit maliguaqtukhauyut Ingmit Mighaanut Maligaryuarmit.

Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Hamna niruaqtauniq atauhiinnarmut kivgaqtiugialik. Taimailiuqpangmat tamaita niruaqtaugaangat inikhaliraangat iluani Maligaliurvingmi inuittaraangat hungmallikiaq.

K

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una titiqqangit ilaliutigiyait tamaat niruaqtit titirariiqhimayut niruarvikhanut pilihaaqhimayut, ilagivlugulu tahapkuat atiliuqtaaqhimayut niruarvikhanut akullirmi. Anivaktuq Niruarvikhanut Ublungani.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruarvikhat Nunavunmi naunaitkuhiliqpaktut Ilitturvikhainik naunaipkaqhugit inungnut niruarvikhaqarnahuaqtuq. Hitamauyut ilittuqhimaqaqtut:

  • 1. Ublunganit haffumani Niruarvikhaq Ublungani unalu qilamik niruaraqtukhat.
  • 2. Ilitturvikhanut Turaarutaa ROt.
  • 3. Nutqarutaa titiraqhimayakhaat Maliktakhait Uqauhiniq Niruaqtauyumayunut.
  • 4. Nutqarutaa akiharnahuarlugu atinik uvani niruarvikhaat titiqqait.
M

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Tahapkuat inuit niruaqtauhimagumik uvani nunallaami niruarvikhanut; inuit Nunavut Kavamaliuqpagaat.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Inuit niruaqhimayaqqut Nunavut Kavamaliuqtukhamut maligautiliuqpaktut Nunavunmi.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ilitariyauniq ilittuqhainiq niplautigiyangit niruarvikhalik. Una CEO turaaqtittiyangit akulliuyunit RO. Tamaat RO naunaipkaivakhugit nalunaitkutarnit maligaunmi qaitquiniq havagvingnut.

Hamna niruarnikkut maligauni ilitquiniq tunngaviuvluni maligaunmi ilitquinirnut. Taamna ilitturnaqhuni kinaliqaak takhihimayangit niruarnikhanut. Una RO titiraqhimayaat turaarvigivluniuk CEO nut Niruarvikhaq Ublua inirumiuk. Una niruaqtauyumayuq takhihimagumi uumani angiqtauningit RO titiraqhimayangit himmauhikhaat haffumani maligaunni ilittuqhainigut qilamiuqtumik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Maligatigut tuhaqtittitjut uqarhimayuq vutirnarhiniaqtumik. Atanguyaq Vutiqtuliriyitkuni tuyurniaqtuq atuni Utiqtittiyinut. Utiqtittiyiup nivingarniaraa afisimini. Utiqtitautjutaa tuhaqtittitjutip igluanii titigaqhimayuq. Takuhiuriniaqtuq kina akimayakhaa vutiqtuni. Utiqtittiyip iniqtirniaraa tuyurlugulu Atanguyamut Vutiqtuliriyini aqagunnguqqat Vutirviup Upluanit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Ilitarihimayauyuq maligautikkut kiudjuhiq una inuk uqaqhimayaa ilumuuqtumik pinahugiyaugumigluuniit. Una ukpirnaqtumik hiqumitkumi aallaunngittunilu maligautigut malingniranngitaa. Maliktakhait uqauhiniq aadjigiikhuni angiqhimayaa, uqariiqhimayuq, uqariiyaqhimayurluuniit.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna atiliuqtakhaa inup uqariiyautauvluni taamna inuk niruaqtauyumayuq-taimaa ilauyumavluni niruaqtauyumanirnut Maligaliuqtinut Maligaliurvingmut (MLA). Pigiaqaqhutik tuniyakhallu $200 nit illiriyukhat. Hamna maniliqinirniq kivgaqtuiyi atiliuriaqaqtuq hamna titiqqak.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Titirvik inup titigarvia uqaqhutik niruaqtaunahuarumagamik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Vutiutauyuq maliktauyariaqaqtuq vutirnirmut atanniqtuiyiit maliktakhaat qanurinniat vutirnirmit. Tiliurut uqarhimayuq maliktauyariaqarmangat imannarluuniit. Maliktauyariaqainnaqtuq vutiutauyuq turangakpat hamlatkut atukkiqturnirmut maligaannutut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Vutiqtittiniq ilitturhauttaqtuq. Tiliurun uqarhimayuq vutiutauyuq maliktauyariaqariakhaa imannarluuniit. Tilihitjut naunaiqhiyuq vutiqtittiniq maliktauyariaqaqqat maliktaunngillutigluuniit.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna ilitaridjutinga unipkaarut haffumani niruarvikhanut ikayuuhingit akiliakhangillu, malikhimayakhaat maligautaanit Nunavut Niruarvikhanut Maligaq. Una niruaqtauyumayuq unalu maniliqinirnut kivgaqtuiyi iniqhimayakhaat unipkaarutaa, atiliuqhimalugillu uqariiyangillu taamna ilitturvingit ilumuuqtumik.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una inuk amiqhaiyangit tamaat maningnit niruaqtauyumayunut niruarvikhaa. Una niruaqtauyumayuq tiliyauhimayaa maniliqinirnut kivgaqtuiyi; tamarmik atililiuqhimayangit angirutikhanut niruarvikhanut. Una maniliqiniq kivgaqtuiyi ikayuqhimavluniuk akiliqhugillu tamaat akiliakhainit. Atauttimut uumanilu niruaqtauyumayuq, maniliqiniq kivgaqtuiyi iniqhimayakhaat himmauhirilugit niruaqtaarumik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunavulimaamituaq vutiqtittinirmi: Inuk atiliuqatauhimayut katimaqatigiit tikkuaqtaat - tukhirautimingni - kamayiukhaq maniqutimingnik; iniqtiriukhaq manngit utiqtitjutaanik aulaqtitlugulu Vutiqtuliriyitkunut Nunavut.

N

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Takunnaqtuq atingit turaarutaa naunaitkuhiq akulliriit niruaqtauyumayut iluani nirurvikhanut, unalu maniliqinikkut kivgaqtuiyunlu unalu niruarutaata atannguyaq. Una CEO turaarviuvaktuq niruarvikhanut naunaitkuhiq 30 nit ublunganit Niruarvikhanut Ublungani niruaqtautinnatik.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Niruarnahuaqtum akihimagumi uumani niruagakhaunnikkut iliyakhautigiingninganut niruaqtaunahuaqtum kivgaqtuinirnut. Vuutiqtuqanngittut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Pukuknahuariami inungnut niruarnikkut. Uumani nunallaami niruaqtakhanut niruaqhimayavut Ministautigut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruaqtut naunaitkaqtut uqaqhimaittumik niruarunmik iluani nunallaani niruarvikhaq. Pukukhimayaat niruaqtauyumayuq iluani niruarutikhanut piyumayainnit niruarumayangit MLA khamut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Titiraqaqtut tamainnut inuit atingit niruaqhimagaluaqtut niruaqarvingmi, allannguqtaugumik niruaqtit titiqqainut, naunaiqhiivlutik qanurilinganingit niruariaqtunut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruaqarvik, malruk amihuugumigluuniit niruaqarviit. Akulliuyuq niruaqarvik ikayuqtiqaqhutik himmauhikhanut niruarvikhaq piliriyi (ARO) unalu atiliuqhimanikkut titiraqti (RC). Nunaliit uuminngat Iqaluit Kangiqhiniq atauhirmiunngittuni amihuuyut niruaqtauhimaningit. Una Niruaqarvik uvani nunalingnit ARO unalu RC qaqhutik akulliriit niruaqtauhimavingit.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Namullu niruaqtit niruariaqtuqtukhat.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna nunamiuttani inuillu nayugaat. Inuit tamainnut niruaqtauhimavinirni niruaqtanga una Minista MLA.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Kinaliqaak piyumayauyuq vuutiqtukhamik Katimayiugumi haffumani Maligaliurvingmi (MLA), unalu angiriiqhimagumik atiliuqtaaqhimayuq niruaqtaunirnut hamna Niruaqtukhanut Nunavunmi angiqhimayakhaat.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit

Niruaqti niruaqatauttaqtuq Katimayinngurumayuq Haamalatkut Katimajiinut, Miiyamut uvvaluunniit Iliharviit Katimayinut, unalu tunihiyuq Nirauqtaunahuarumagami Uqariiyautimit Nunavunmi Niruaqtuliqiyit angiqhimayaat.

Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Niruaqti niruaqatauttaqtuq Katimayinngurumayuq Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC), unalu tunihiyuq Nirauqtaunahuarumagami Uqariiyautimit Nunavunmi Niruaqtuliqiyit angiqhimayaat.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Tagukhaqaraangat naunaiqhiiyut, nivinngaqaqtumik takugakharmik, tuutauyait kakilaaqtut, niplautigigumik, aahiittauq hunaniklikiaq niruaqtauyumayuq parnautikhaat taimaa inungnit vuutiquyauyunut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiquitjutit aallallu hunavaluit – nipilgit, takuyakhat, qaritauyakkuqtut – ikayuqtuiyut igluanut akigaqtuiyulluuniit igluanut vutiutikhap apirhuutanut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Taamna inuk aulapkaiyuq amiqhaivlunilu niruaqtauyumayunut niruaqtittiyikhanut. Una niruaqtauyumayuq tiliuqhiiyuq niruaqtittiniq atannguyaq.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Takugakhait, atiliuqtauhimayut, tuutauyait kakilaaqtut, pinniqutikhait, nivinngaqtakhat, aahiittauq atulluarumayaat niruaqtauyumayuq, niruaquinngittunulluuniit. Hamna takugakhait naunairvikhangilluuniit naalautikkut, TV mi, Qaritauyakkut alruyaqanngittulingnit, turaarvikhangillu makpiraarmi.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Niruaqtuliriyi atanguyauyuq kivgaqtuqtauvvingmit uvvaluunniit nunalingmit.  Utiqtittiyiit tikkuaqhittaqtut Utiqtittiyip Ikayuqtiinik, Utiqtittiyip Tuglianik, Niruarvingmi Titiqtinik, unalu Niruaqtinik Atiliuqtinik tamainnut niruarvingmit.  Utiqtittiyiit havayaqaqtaqtut tamaat niruaqtuliqinirmit kivgaqtuqtauvianit uvvaluunniit nunalinganit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruarvikhamaat Niruarvikhaq Ubluatinnani. Ilvit niruaqhimayakhat RO’t Havagviani 14 ublunganit Niruarvikhaq Ublua angmaqtinnani uvunga 4 ublungani Niruarvikhaq Ublunganit angmaqtinnani, ubluqhiutaanut 12 ubluummaanmit 7 munngaqqat unnuktumi nunalingni ubluqhiutigut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una titiqqat niruaqtut hamna Niruarvikhaq Nunavunmi upalungaiqhimayangit akulliuyunik niruarvikhaanit. Niruarvikhaq Nunavunmi turaaqtittivaktut aadjiliugaanit akulliuyut niruaqtauyumayunut hamna niruarvikhat pilihaarniaqtilluni, nutaanngiqtirumiglu 20 ublungani Niruarvikhaq Ublungani piyariirniqqata.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Hamna ilitarihimayauyuq titiqqait titiraqhimavaktavut vuutirnahuaraangat. Titiraqhimayauyuq niruaqtauyumayunut atinga ihuaqhaqhuni.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhaq piliriyi havaktuq uvani niruarvingmi uumanilu DRO. PCt amirivagaat niruarvikhanut titiqqangit.

Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Hamna niruarvikhanut ilauhimayut uumani Nunavut Maligaliurvingat. Iluani nunallaami niruarvikhaq niruarnahuaqtut atiliuqhimayangit naunaitkuhirmik uqaqhimaittumik niruarunmik pukukhimalugu niruaqtauyumayunut MLA khamik.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Manikhanut akiliqtauyut akiliakhangilluuniit niruarvikhanut ikaaruhingnut, niruaqtauyumayum niruaqtittinikhat. Ilaliutihimayait parnautikhait ikayuutikhangillu inuit tunihimayut, akikhangilluuniit maniliqinikkut ilauhimayuq niruaqtittinium atannguyaata.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Inuit havakhimayut hamani Niruarvikhanut Nunavunmi amiqhaivlugulu nunallaami niruarikharnut. Niruarvikhaq piliriyit ilagivlugulu niruarvikhanut piliriyit (RO), ikayuqtinga niruarvikhanut piliriyit  (ARO), tugliata niruarvikhanut piliriyit (DRO), niruaqtunut titiraqtingit (PC), unalu atiliurvikhanut titiraqtit (RC).

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Ilitturnaqtuq qaffiuningit niruaqtauniit niruaqtauyumayut piqaqtut. Una niruarvikhanut piliriyi (RO) titirarniaqtangit qimilrurumitku Niruarvikhaq Ublungani uqauhingit niruarvikhanut. Una RO kinguvautilaaqtangit niruarvikhanut unipkaarutingit malruk Santiqhiirlugu Niruarvikhaq Ublungani qaangirumi, piyumayaukpat.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una Kammissina naunaiqhiivluni kitunuliqaak aippaagukhamut niruarvikhaanit; una CEO nutqaqhugu ublungani titiraqhugu ihuaqhainirnut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una niruarvikhaanit akiliakhaa una niruaqtauyumayunut akiliqtakhaa uvani niruarvikharnahaarniq.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taangait Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Havagviata havaktingillu haffumani CEO. Tahapkuat havaktit aulapkaivaktut amiqhaivlugillu nunallaami niruarvikhanut. Nunavunmi Niruaqtuliqiyikkut aulapkaittaqtut Taangakkut Maligakkut Niruaqtittinirnit unalu Apirhuttit Mighaanut angiqatigiikhutit Kiinaujaqilijikkut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Hamna 35-ublunganit akulvikhaa aullaqtilihaaqhutik uumani ihuaqhainahuarnigut niruarvikhamut nutqarutaatauq uumani Niruarvikhaq Ublungani; una ilitariyaunikkut ublungani niruarvikhanut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Vutiqtittiniq aktumayauyumi vutiqtiillu Nunavulimaamiituni.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna maligautait taamnaguuq Nunaunmiut parnautigivagaat amiqhaivlugillu nunallaami niruarvikhanut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Kinguani taamna inuk titiraqtaaqhimagumi uqariiqhimayuq niruaqtauyumuniq. 2 munnngaraangat ubluummaanmi nunamiuttani ubluqhiutikkut, 31 nit ublungani Niruarnikhanut Ublungani.

T

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Hamna niruarvikhaq iniliuqhimayakhaat iluani tamainnut niruaqtauhimavingit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit

Niruaqtittiniq tamainnut katimayinut Haamaltakunnut unalu Iliharvit Katimayinut Nunanunmit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una inuk atiliuqtaaqhimayangit titiqqangit niplautigiyangit aalla inuup atiliuqhimayaa ilumuuqtumik atiliuqhimayangit. Uuminngatut, kinaliqaak ahikkut niruaqtauyumayuq unalu maniliqinikkut kivgaqtinga tautukhimayakhaa atiliugainit uumani Uqariiqhimayangit Niruaqtittinikkut.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una qaffiuningit titiraqhimayuq akullinga niruarunmik ahinunngayuittuq makpiraanmi niruarunmit. Una DRO aliktuihimagumiuk niruarunmi makpiraanmi, titiqqak aulayuittuq makpiraanmi.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Niruaqtaqtut talafuutikkut qangattaqtitauhimayukkulluunniit nirualimaitkuvik Niruarnap Ubluanit uvvaluunniit ahiigut upalukhimayukkut taikaniilimainnavit uvvaluunniit ungahiktumiinavit.  Hivayaqtakhatit Nunavunmi Niruaqtuliqiyitkut atqikhilutit hamna aturlugu niruarniarlutit.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Una niruarvikhanut piliririyi amiqhaivagaat niruarvik Niruarnahuaqtunut Ublungani. Taapkuat DRO’t havaarivlugit niruaqtut niruaqtauyumayunullu malittiariaqaqhutik maligautainit. Niruarunmiglu tunihivaktut kititiqhugillu.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Maniit, ihuaqutikhait, una/ ikayuutikhangilluunit inungnut nanminiqaqtunulluuniit tunihivaktuq ikayuutikhaat niruarnahuaqtakhaat niruaqtauyumayunut.

U

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Nunavulimaamituaq vutiqtittinirmi - umikvia atiliuriami katimaqatigiitut Vutiqtuliryitkunut Nunavut: 2:00 upluummaat nunakpit upluqhiutaagut, 14 uplut vutirviup upluata hivuani.

Nunavunmi Niruaqtittiniit

Ihuaqhaqtaaqhimayuq, maligautingit ukpiruhuutauyuq hunaniglikiaq ilumuuqtuq; una ukpiruhuutit pinahuarumik. Niruarvikhanut piliriyit uqariiqhimalaaqtut ilaliuqhimanngittuq havaamingnut; niruaqtauyut niruaqtauyumayut uqariiqhimavlutik MLAt inikhainut.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit

Una ilitaridjutit, ilumuuqtumik ukpiriyangit taamna ilumuuqtuq; ukpiruhuut huliniarumik; taamna ayurnarutaunnaqtuq. Una ukpiruhuut hiqumitkungni taamna maligautikkut hiqumitkungni. Una inuk uqariiqtangit uqaqhimavlutik Makpiraaqpangmi taamna ilumuuqtumik inmat. Uqariirniq aadjikkutaa ilittuqhainiq, uqariiyaut, uqattiarniq.

V

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Timiuyuq inugluuniit hakugikniqaqtuq aularutiyamini vutirnirmik. Vutiqtittinirmut Maligaq uqarhimayuq arvinilingnik vutiqtittinirmut atanniqtuiyinik.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

60-tit ublut kinguanit vutirviup ubluanit. Atiliuqatauhimayut katimaqatigiit tunihiukhauyut manngit utiqtitjutaanik kanngiutitinagu.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Takuhiuriuq kaffiuniinnik vutiutit vutigakhanut. Utiqtittiyip iniqtiqpagaa ihivriurumikkik tamaita vutirvinit naahautit titigait. Utiqtittiyip kinguvaqtittaqtaa una titigaq malrungnik santiunirnik vutirviup ubluata kinguani, piyariaqarumi.

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit Apirhuutinut Vutiqtittiniit Nunavunmi Niruaqtittiniit Taanngaliqijit Ilinniaqtitijukhat Katimajiinut (AEC) Niruaqtittiniit

Vuutirnaririami Niruaqtaunhauqtumut Ublungani. Vuutiqhimaniaqtutit niruaqtauvingmi, arvinilik aippaa Niruaqtautinnani Ublungani, humiliqaak uvanngat 12 munngaqtumi ubluummaanmi 7 munngaqat unnuktumi nunalingni ubluqhiutaatigut.