Niruaqti Qanurinnginnia

Ahidjiqtauniit niruarnirmut upaluapluni qalagyuarnamut nutqaumatittiyukahauyuq ilainik niruaqtittinirmit, unalu niruarnirmik, kitittinirnit unalu qanurinningit niruarutauyunik-unipkauhiqarnirmut kigliuyunit ungavariaqtauyukhauyut.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni.

Qanuriliuramut maliguagavut

 • Inuuqatigiitsiarniq: Qajangnaittuqanngillutik niruaqtiit, niruaqtaunahuaqtut, niruaqtuliqinirmut havaktiit unalu nunaliit hivulliqpautiyavut.
 • Aajiiqatigiinniq: Havaqatigiyavut nunaliit, niruaqtaunahuaqtut, niruaqtiit unalu Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi niruaqtittinirmut ubluunit.
 • Ikajuqtigiinniq: Qanuriliurniit niruarnamit maliguarniaqtut qanuriliuquyait Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyip.
 • Qanuqtuurniq: Aturniaqtavut akhururnautit kamaniarlugit hatqitpata, aturlugit iluittuungania niruaqtittinip unalu qauyimatillugit Nunavunmiut. 
   
Mask Wearing
Social Distancing
Hand washing

 

Huliravut qajangnaittuqaqtukhautillutit

 • Maligait Nunavunmi Niruaqtulirinirmut Maligaryuarmit tuyuiyut Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut atuqtauyungnaqtumik aanniaqaqtailitillugit unalu qajangnaittuqaqtillugit nunalivut niruaqtittinirmit.
 • Qaritauyakkut niruaqtut atiinut atiliuqtaqtu hamani.
 • Niruaqtaunahuaqtut tuyuqtauhimaniaqhutik qaritauyakkut atuqtauttaqtumik.
 • Utiqtittiyivut qajangnaqaittunik aimavvingnut niruaqtittilutik aannialirungnaqtunut.
 • Niruaqtiit atuqtukhauyut kiinamut himingnit niruaqtillugit niruarivingmit, uvvaluunniit tuyuqtaulutit.
 • Tunihittarluta atauhiirlugu atuqtauttaqtuq titirarutinit.
 • Aggangnut irmigiaqtuqtaqturviqarluta niruaqtinut tamainnit niruarvingnit.
 • Irmiktarlugit niruarviit.
 • Kinaliqqaaq qanigiittalilutik.
 • Taluhimadjutitaqarlutik avikhimatillugit niruaqtiit niruarvingmit havaktinut.

Hamna qanurliqqaaq tukiqarami niruaqtaunahuaqtunut

 • Niruaqtaunahuarumagami Uqariiyautiliqiniq ahidjituinnarialik amihuinniqhait talvauqatigiiktaililugit niruarvingmit havaktinut.
 • Ilait kigliqaqtitauniaqtut niruaqtaunahuaqtunit aktulimaitillugit qalagyuarnamit.
 • Niruaqtaunahuaqtuliqiniit aktuit iniannit, kamayauvvingnit uvvaluunnit aimavviulaupillaktunit ayuqtitautuinaqtukhauyut aanniaqtaaqtittaililugit aannialiqharainniqhait.
 • Kigliqaqtittiyukhait talvan tautuglugit niruaqtut uvvaluunniit kitittiyut niruaqtaunahuaqtunit uvvaluunniit kivgangit.
 • Niruarungaqtitauyungnaqhutik naittumik qauyipkaqtaulutik.  Iliayukhauyut ungavariarlugit niruarnirmut ubluit, uvvaluunniit hivuagut niruarnamit, uvvaluunniit ungavariarlugu titirarvikkut aullaiyauyut niruarutiit havagviptingnuarniarlutik.
 • Nutqaumaniit unipkauhiuningit niruarnamit qanirinniuyut qajangnaqtailinininginnut Nunavunmi Niruaqtuliqiyitkut
   

Hapkau qanurliqqaaq tukiqaqtukhauyut niruaqtinut

 • Niruaqtiit niruaquyauyut niruaqtittiffaarnamit.
 • Niruaqtiit ihuaqharniqhauyuliqqaaq titiraqarvikkut niruarutimik aturllutik niruarvingmuangillutik.
 • Niruaqtiit niruaqtaunahuaqtumit talvauqatigilugit pilimaittukhauyut.
 • Niruaqtiit aanniarumik uvvaluunniit inutuutitauyut titiraqarvikkut niruaquyauyut.
   
Ilitturutiit Niruaqtaunahuaqtunut
Niruaqtaunahuarluni Munagiyauyukkut Qalaguarniq-19 Atuqtillugu